Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášky

5. 1. 2009

 

Obecně závazná vyhláška

obce Kunice

 

 

č. 1/2004

 

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Kunice schválilo dne 30.1.2004 podle ustanovení § 14 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písmeno d) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

 1. Obec Kunice vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)                  poplatek ze psů

b)                 poplatek za užívání veřejného prostranství

c)                  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – řeší samostatná OZV.

 1. Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Kunicích (dále jen „správce poplatku“) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 2

Poplatek ze psů 

 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 3. Sazba poplatku ze psů činí:                  50,- Kč

za kalendářní rok a jednoho psa. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 1. Poplatek ze psů neplatí:

a)      držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b)      osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

c)      osoba provozující výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

d)      osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

 

 

2) § 2 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 1. Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel psa povinen prokázat při podání přiznání k poplatku.

 2. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

 3. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 4. Ohlašovací povinnost:

a)      držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15-ti dnů od jejího vzniku.

b)      držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.

 1. Splatnost poplatku:

a)      poplatek je splatný bez vyměření jednotlivě do 31. března běžného roku,

b)      vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů starších tří měsíců od 1. dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby. V tomto případě je splatnost dnem ohlášení,

c)      zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů starších tří měsíců uplynutím měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 50,- Kč.

 

 

Čl. 3

Poplatek za užívání veřejného prostranství  2

 

1.      Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2.      Veřejným prostranstvím, podle této vyhlášky je náves, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zpoplatňovaná veřejná prostranství jsou p.č.    v k.ú. Kunice.

3.      Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

 

 

 

2) § 4 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

4.      Sazby poplatků:

- provádění výkopových prací, umístění skládek materiálu, zařízení apod.                                              

                                                                                                            5,- Kč /m2 /den

- umístění skládky materiálu novostavby ( do 3 roků od vydání stavebního         

   povolení)                                                                                        2,50 Kč /m2 /den

-  umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství            2,- Kč / m2 /den

- umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí              10,- Kč /m2 /den

-  umístění prodejních stánků                                                           100,- Kč /m2 /den

 

5.      Poplatek se vybírá za každý i započatý metr čtvereční a každý i započatý den, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstraněno lešení, odstranění materiálu, zrušení stánku apod.)

6.      Poplatková povinnost vždy vzniká zahájením  zvláštního užívání veřejného prostranství, tzn. např. umístěním zařízení lunaparků, umístěním skládky apod. a zaniká dnem, kdy zvláštní užívání skončilo a zařízení je odstraněno a veřejné prostranství může být zase obecně užíváno. Pokud je zařízení umístěno znovu, vzniká nová poplatková povinnost.

7.      Poplatek se neplatí: 

a)      z kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, ohlašovací povinnost zůstává zachována,

b)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,

c)      z pronajatých prostor ve vlastnictví obce, jež jsou užívány nájemcem způsoby uvedenými v odstavci a).

 

 

 

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 4

 

 1. Správu poplatků vykonává Obecní úřad Kunice a při řízení ve věcech poplatků se postupuje v souladu se Zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 2. Poplatníci jsou povinni do 15 dnů ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na změnu poplatkové povinnosti.

 3. Poplatníci i plátci jsou povinni při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO.

     

 

Čl. 5  3

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek.

 

3) § 11 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Čl. 6 *

 

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 7 **

 

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 8

 

Kontrolní činnost vykonává obecní úřad jako správce poplatku.

 

Čl. 9

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.2.2004.

 

 

*) § 12 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

**) § 16 Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

…………………………………                              ……………………………………

     Eva   O p l u š t i l o v á                                                     Stanislav   C v r k a l

          starostka obce                                                                místostarosta obce    

 

 

 

 


 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Kunice

 

 

č. 2/2004

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Kunice vydává dne 30.12.2004    , podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10, písmeno d) a § 84, odst. 2, písmeno i)  Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek) vykonává Obecní úřad Kunice (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

a)      Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (trvalým pobytem se rozumí i trvalý pobyt cizince na území České republiky na základě povolení pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR); za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku: - pro fyzickou osobu podle čl. 2 této vyhlášky činí 400,- Kč za rok.

                     - pro fyzickou osobu, která není výdělečně činná a je ve věku do 26                                                                       

                       let, podle čl. 2 této vyhlášky činí 250,- Kč.

 

Tyto částky jsou stanoveny podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz komunálního odpadu, včetně odvozu plastů a skla. Tyto částky neobsahují položku na pořízení nádoby na odpad (popelnice, pytle). Poplatník je povinen si pořídit nádoby na vlastní náklad.

V případě, že se rozhodne pro využití plastikových pytlů, je možno je zakoupit na obecním úřadě.

 

 

 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro  stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Poplatek je splatný jednorázově do 15 dnů ode dne ohlášení změny.

 

 

Čl. 4

Osvobození

 

 1. Od poplatku jsou osvobozeni na základě doloženého dokladu:

a)      poplatníci vykonávající základní vojenskou službu, po dobu celého jejího výkonu.

b)      poplatníci ve výkonu trestu.

 1. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

 

Čl. 5

Splatnost

 

Poplatek pro poplatníka je splatný jednorázově do 31.3. kalendářního roku. Přesáhne-li poplatek částku 1.500,- Kč, je možno jej uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31.3. a do 30.9. kalendářního roku.

 

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník dle čl. 2,písmeno a) má ohlašovací povinnost splněnu zápisem do evidence obyvatel obce.

 2. Poplatník dle čl. 2, písmeno b) ohlašovací povinnost splní tím, že po vzniku poplatkové povinnosti podá správci poplatku ohlášení nejpozději do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 3. Poplatník podle čl. 2, písmeno a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Přeplatek se vrací tehdy, pokud činí více jak 50,- Kč.

 4. Poplatník podle čl. 2, písmene b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Přeplatek se vrací tehdy, pokud činí více  jak 50,- Kč.

 

 

 

 

 

Čl. 7

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl. 8

 

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37 a, Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

 

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací /poplatkovou/ povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací /poplatková/ povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.  Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 10

 

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka, v jednotlivých případech, poplatek snížit nebo prominou, a to z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005.

 

Tato vyhláška ruší OZV č. 1/2003 ze dne 29.12.2003.

 

 

 

            Stanislav Cvrkal                                                          Eva Opluštilová

          místostarosta obce                                                          starostka obce          

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář